czwartek, 14 czerwca 2012

Zarobki Polaków w Anglii (Wielkiej Brytanii), Australii, Argentynie, Francji, Niemczech, Włoszech i innych krajach a nieograniczony obowiązek podatkowy

Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 29 marca 2012 r. (sygn. akt. I SA/Ol 47/12) jeżeli centrum interesów życiowych podatnika jest poza Polską, to tam są również opodatkowane jego przychody z pracy świadczonej w tym drugim państwie. Kwestia sporna polegała na tym, że nie było podatnikowi w pełni wiadome czy po wyjeździe do Argentyny podatnik będzie podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, czy będzie musiał płacić w Polsce podatki od przychodów (dochodów) osiągniętych na terenie Polski. WSA ustalił, iż w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o PIT (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne jeśli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł tych przychodów (dochodów) Kwestią najistotniejszą jest więc miejsce zamieszkania podatnika. Jeśli podatnik mieszka w Polsce to zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o PIT musi on być osobą fizyczną, musi posiadać na terytorium Polski centrum interesów osobistych i gospodarczych (tzw. ośrodek interesów życiowych)lub musi przebywać w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Dwie ostatnie przesłanki muszą być spełnione łącznie lub każda z nich osobno aby uznać, iż podatnik ma miejsce zamieszkania w Polsce. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej jest zdefiniowane w kodeksie cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) gdzie w myśl art. 25 miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Po wyjeździe do Argentyny podatnik tam będzie więc zgodnie ze stanowiskiem WSA miał centrum interesów gospodarczych gdyż pobyt w Argentynie będzie związany z wyjazdem w celu podjęcia zatrudnienia tamże. Istotne jest również, że w Argentynie podatnik będzie otrzymywał wynagrodzenie za pracę i będzie to główne i jedyne źródło jego przychodów. Tam więc będzie opodatkowany jego przychód a w Polsce będzie podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Nie będzie więc podatnik objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym zgodnie z którym w myśl cytowanego już art. 3 ust. 1 ustawy o PIT osoby fizyczne jeśli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich przchodów (dochodów) bez względu na miejsce położenia swoich dochodów (przychodów). To orzeczenie jest istotne w przypadku gdy podejmujemy zatrudnienie w kraju z którym Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - przeniesienie się do takiego kraju i otrzymywanie tam wynagrodzenia za pracę jako jedynego i głównego źródła przychodów oznacza, iż nie można się zasłaniać faktem zamieszkiwania swoich rodziców w Polsce jak miało to miejsce w przypadku podatnika wobec ktorego WSA w Olsztynie wydał przywołany na wstępie wyrok.http://www.radcaprawnytarapata-krakow.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz