środa, 11 lipca 2012

Jak ustalić nieznanego sprawcę zniesławienia (w tym zniesławienia w internecie) oraz zniewagi - wzór skargi

Czasem w życiu codziennym spotykamy się z sytuacjami gdy my lub ktoś inny (wtedy jako świadkowie takiego zdarzenia) zostajemy zniesławieni w środkach komunikacji społecznej a szczególnie w internecie. Podobnie ze znieważeniem w miejscu publicznym gdzie obca osoba dopuszcza się czynu z art 216 k.k. Sprawca jest anonimowy tylko pozornie. Poniższy wzór stanowi przykład jak skutecznie postarać się o personalia sprawcy w/w czynów by móc skuteczenie w sądzie domagać się ukarania go.

WZÓR


Kraków, dnia 23.04.2010 r.

Pokrzywdzony
Jan Nowak
ul. Długa 12
00-950 Warszawa
reprezentowany przez radcę prawnego Mariana Tarapatę
Marian Tarapata Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Rondo Mogilskie 1, lokal 218
31 - 516 Kraków

Komenda Miejska Policji w Krakowie
ul. Henryka Siemiradzkiego 24
31-137 Kraków

Skarga
w sprawie popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego z wnioskiem o zabezpieczenie dowodów


W związku z faktem, iż okres przchowywania zapisów o których mowa w pkt. 4 od dnia zarejestrowania ich (dnia zdarzenia które nasąpiło 23.10.2010 r.) wynosi 30 dni, wnoszę o potraktowanie sprawy w tym zakresie jako bardzo pilnej!Działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w związku z popełnieniem na szkodę mojego klienta przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego i zamiarem wniesienia prywatnego aktu oskarżenia oraz pozwu o ochronę dóbr osobistych, na podstawie art. 488 § 1 k.p.k., uprzejmie proszę o zabezpieczenie dowodów w sprawie o czyn z art. 216 § 1 k.k., a mianowicie

1. ustalenie danych osobowych oraz adresu zamieszkania osoby która kierowała pojazdem o nr. rej. KR ))))) w dniu 23.10.2010 r. na parkingu przy budynku Kexal w Krakowie przy Alei Bronowickiej, która to osoba jest sprawcą przestępstwa popełnionego na szkodę mojego klienta

2.ustalenie danych osobowych oraz adresu właściciela srebrnego pojazdu Mercedes typu o nr. rej. KR )))))), którym kierował w dniu 23.10.2010 r. na parkingu przy budynku Kexal w Krakowie przy Alei Bronowickiej sprawca przestępstwa popelnionego na szkodę mojego klienta

3.ustalenie danych osobowych oraz adresu pracownika ochrony w budynku Kexal zlokalizowanego przy Al. Bronowickiej, adres 00-000 Kraków, będącego świadkiem zdarzenia w dniu 23.10.2010 r. na parkingu przy budynku Kexal w Krakowie przy Alei Bronowickiej, którego przedmiotem było popełnienie przestępstwa na szkodę mojego klienta.

4.zabezpieczenie zapisów wideo monitoringu znajdujących się w posiadaniu zarządcy budynku Kexal S.A. lub firmy Kexal S.A. rejestrujących przebieg zdarzenia w dniu 23.10.2010 r. na parkingu przy budynku Kexal w Krakowie przy Alei Bronowickiej, którego przedmiotem było popełnienie przestępstwa na szkodę mojego klienta. W związku z faktem, iż okres przchowywania zapisów od dnia zarejestrowania ich (dnia zdarzenia które nasąpiło 23.10.2010 r.) wynosi 30 dni, wnoszę o podjęcie natychmiastowych działań w tym zakresie.

UZASADNIENIE


W dniu 23.10.2010 r. około godziny 17-tej na parkingu przy budynku Kexal w Krakowie nieznany z imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania sprawca dopuścił się względem mojego klienta Jana Nowaka przestępstwa zniewagi poprzez ciągłe, głośne i wielokrotne wykrzykiwanie pod jego adresem obraźliwych i wulgarnych słów "ty skuriwlu", "ty skurwielu ja ci pokażę, "no i co? no i co?" oraz innych obraźliwych epitetów pod adresem mojego klenta, których nie zdołał zapamiętać z powodu doznanego szoku, w tym mocne uderzanie rękami w pojazd mojego klienta, przez pokazanie obraźliwego gestu pod jego adresem w postaci wysunięcia języka i dotykania się ręką w okolicach krocza.
Dowody
1.Płyta DVD z zapisem zdarzenia w dniu 23.10.2010 r. na parkingu przy budynku Kexal w Krakowie przy Alei Bronowickiej - ujęcia z dwóch kamer.
2.Opis zdarzenia z dnia 23.10.2010 r. na parkingu w pobliżu budynku Kexal w Krakowie
3.Oświadczenie Jana Nowaka dotyczące zachowania się kierowcy pojazdu nr. rej. KR )))))) w dniu 23.10.2010 r. na parkingu przy budynku Kexal przy Alei Bronowickiej.


Wszystkie opisane wyżej zachowania sprawcy znieważają Jana Nowaka, dotkliwie naruszają jego cześć, godność. Spowodowały one, że czuje się on pokrzywdzony, wystraszony i silnie przeżywa w/w zdarzenie w sensie odczuć negatywnych i nieprzyjemnych co w sposób zrozumiały wpływa niekorzystnie na jego samopoczucie i ogólną kondycję.
Sprawca tych zdarzeń działał z pełną premedytacją i pewien bezkarności w przekonaniu, że nie są znane jego dane osobowe oraz adres zamieszkania.
Dowody
1.Płyta DVD z zapisem zdarzenia w dniu 23.10.2010 r. na parkingu przy budynku Kexal w Krakowie przy Alei Bronowickiej - ujęcia z dwóch kamer.
2.Opis zdarzenia z dnia 23.10.2010 r. na parkingu w pobliżu budynku Kexal w Krakowie.

Z uwagi na fakt, iż dane osobowe sprawcy i jego adres nie znajdują się w posiadaniu pokrzywdzonego i pozbawiony jest on możliwości pozyskania ich, konieczne jest wystąpienie z niniejszym wnioskiem.
W tym celu tuż po przedmiotowym zdarzeniu Jan Nowak starała się zapamiętać numery rejestracyjne pojazdu (srebrny Mercedes) którym poruszal się sprawca - nr rej. pojazdu to KR )))))). Zostały one przez niego zapisane natychmiast po zatrzymaniu się w innej części parkingu i wówczas, upewniwszy się, żę sprawca odjechal i nic mu nie grozi, poinformował telefonicznie o zdarzeniu Policję a poźniej po namowie ze strony pracownika ochrony pojechał zgłosić zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na Komisariat Policji. Sprawa została zarejestrowana pod nr. ))))))))))))). Podczas pobytu na komisariacie przyjmujący policjant powiedział, że powinien zgłosić się z tą sprawą do sądu. Pokrzywdzony nie miał jednak możliwości w wyniku tego postępowania uzyskania danych osobowych i adresu właściciela pojazdu.
Dowody
1.Opis zdarzenia z dnia 23.10.2010 r. na parkingu w pobliżu budynku Kexal w Krakowie.
2.akta sprawy o nr. )))))))))))))))) Komisariat Policji ul.)))))

Po telefonicznej rozmowie i rozłączeniu się z Komendą Policji, pokrzywdzony zauważył sprawcę zdarzenia kierującego pojazdem w momencie gdy wyjeżdżał z parkingu na którym miało miejsce zdarzenie. Ponieważ stał on w kolejce na czerwonym świetle, zdążył zrobić dwa zdjęcia jego samochodu telefonem komórkowym. Na jednym ze zdjęć wyraźnie widoczne są numery rejestracyjne pojazdu którym poruszał się tuż po zdarzeniu sprawca.
Dowód
Płyta DVD z nagranymi dwoma zdjęciami

Świadkiem przedmiotowego zdarzenia był pracownik firmy ochroniarskiej w budynku Kexal, który zasugerował zgłoszenie zdarzenia na Policję. Pokrzywdzony poprosił o kontakt do osoby która mogłaby udostępnić zapis z monitoringu w czasie zdarzenia. Pracownik ochrony udostępnił numer do pana Jergasińskiego - nadzorcy budynku Kexal znajdującego się przy al. Bronowickeij. Pan Jergasiński zgodził się sprawdzić i jeśli to możliwe zgrać na płytę zdarzenie. Przy odbiorze płyty, z nagraniem zdarzenia z dwóch kamer, pokrzywdzony spotkał pracownika ochrony (który był świadkiem zdarzenia w dniu 23.10.2010 r.), na służbie. Pracownik ten jak oświadczył, słyszał krzyki i że kierowca srebrnego Mrcedesa zachowywał się „ bardzo niekonwencjonalnie i stanowczo acz obraźliwie w stosunku do pokrzywdzonego”. Ów pracownik ochrony jest widoczny na zapisie z monitoringu. Z zapisu tego wynika, że jest on świadkiem całego przebiegu zdarzenia od momentu usłyszenia krzyków ze strony sprawcy pod adresem mojego klienta, gdy odwraca się i obserwuje sposób zachowania się sprawcy.
Dowody
1.Opis zdarzenia z dnia 23.10.2010 r. na parkingu w pobliżu budynku Kexal w Krakowie.
2.Płyta DVD z zapisem zdarzenia w dniu 23.10.2010 r. na parkingu przy budynku Kexal w Krakowie przy Alei Bronowickiej - ujęcia z dwóch kamer.

Wobec powyższego wniosek o ustalenie danych osobowych oraz adresu pracownika ochrony w budynku Kexal zlokalizowanego przy al. Bronowickiej, będącego świadkiem zdarzenia w dniu 23.10.2010 r. na parkingu przy budynku Kexal w Krakowie przy Alei Bronowickiej, jest niezbędne i konieczne w celu skutecznego wniesienia prywatnego aktu oskarżenia oraz pozwu o ochronę dóbr osobistych. Przeprowadzenie dowodu z zeznań tego świadka, pracownika ochrony w budynku Kexal, ma kluczowe znaczenie dla udowodnienia faktu przestępstwa oraz dla roszczeń cywilnoprawnych.

Również zabezpieczenie zapisów wideo monitoringu znajdujących się w posiadaniu zarządcy budynku Kexal S.A. lub firmy kexal S.A. rejestrujących przebieg zdarzenia w dniu 23.10.2010 r. na parkingu przy budynku Kexal w Krakowie przy Alei Bronowickiej jest konieczne w celu udowodnienia faktu popełnienia przestępstwa na szkodę mojego klienta i skutecznego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych ze względu na fakt, iż mimo istnienia kopii tego zapisu na płycie DVD, znajdującej się w posiadaniu mojego klienta i załączonej do niniejszego pisma, powinien być zabezpieczenony również nośnik oryginalnego zapisu, zwłaszcza, że mogą istnieć również inne zapisy kamer nieznane mojemu klientowi a ważne z punku widzenia skutecznego dochodzenia praw. Dlatego dla potrzeb niniejszego postępowania istnieje konieczność bezzwlocznego zabezpieczenia tego dowodu, w rozumieniu przepisu art. 488 § 1 k.p.k. W związku z faktem, iż okres przchowywania zapisów od dnia zarejestrowania (dnia zdarzenia które nastąpiło 23.10.2010 r.) ich wynosi 30 dni, wnoszę o podjęcie natychmiastowych działań w tym zakresie.

Wobec powyższego uprzejmie proszę o zabezpieczenie wskazanych dowodów, o ustalenie danych osobowych i adresu zamieszkania sprawcy/ew. właściciela pojazdu którym kierował sprawca oraz o ustalenie danych osobowych i adresu zamieszkania świadka, a następnie o przekazanie skargi do właściwego sądu.


Za pokrzywdzonego - pełnomocnik

radca prawny
Załączniki
1. Pełnomocnictwo (uwierzytelniona kserokopia)
2. Płyta DVD z zapisem zdarzenia w dniu 23.10.2010 r. na parkingu przy budynku Kexal w Krakowie przy Alei Bronowickiej - ujęcia z dwóch kamer, oraz z nagranymi dwoma zdjęciami srebrnego Mercedesa o nr. rej. KR )))))))
3. Opis zdarzenia z dnia 23.10.2010 r. na parkingu w pobliżu budynku Kexal w Krakowie
4. Oświadczenie Jana Nowaka dotyczące zachowania się kierowcy pojazdu nr. rej. )))))) w dniu 23.10.2010 r. na parkingu przy budynku Kexal przy Alei Bronowickiej.


Powyższy wzór skargi powinien być podstawą rozpoczęcia działań zmierzających do namierzenia sprawcy.

3 komentarze:

  1. Świetny wpis. Pozdrawiam serdecznie.

    OdpowiedzUsuń
  2. Ten komentarz został usunięty przez autora.

    OdpowiedzUsuń
  3. Z pewnością takie kwestie mogą być przydatne, gdyż niestety ale nasze prawo jest zawiłe. Ja jestem zdania, że także na stronie http://prawnik-online.eu/jak-przygotowac-sie-do-sprawy-o-alimenty,3,5868.html bardzo ciekawie napisano o tym jak odpowiednio się przygotować do sprawy o alimenty.

    OdpowiedzUsuń